Attestation

Attestation/प्रमाणीकरणः
विवाहित / अविवाहित /जन्म दर्ता /नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणिकरणः
विवाहित / अविवाहित /जन्म दर्ता /नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्रको प्रमाणिकरण गर्नका लागि राजदूतावासमा निम्नानुसारका प्रकृया पुगेका कागजात मात्र पेश गर्नु होला:

१. निवेदकको सक्कल कागजातको अाधारमा नेपाल सरकारको स्थानीय निकायबाट अंग्रेजीमा अनुवाद गरीएको प्रमाणित कागजातलाई नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रमाणित गराइ सो को सक्कल प्रति पेश गर्नु होस् ।
२. पेश गरिएको उक्त कागजातलार्इ राजदूतावासले जाँच गरे पश्चात निर्धारित ढाँचामा निवेदन दिन सक्नु हुनेछ ।
३. तपार्इंको निवेदन स्विकृत भएमा प्रति कागजात श्रीलङ्कन रु‍ ५०० (पा‌च सय मात्र) का दरले राजदूतावासको लेखा शाखामा राजस्व जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
४. तपार्इंको निवेदन र कागजात ठिक भएमा राजदूतावासबाट साेही दिन यो सेवा पाउन सक्नु हुनेछ ।

The Embassy provides other consular services such as attestation of documents, recommendations, certifying legal documents, foreign employment issues and problems for Nepalese national. We charge Sri Lankan Rupees 500/- for each documents as attestation fees.