Other Services

कन्सुलर प्रमाणीकरण (Consular Attestation)

व्यक्तिगत कागजपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा:

 • यस राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यक्तिगत प्रकृतिका कागजातहरुमा नेपालको सरकारी निकायबाट जारी भएका कागजातहरू नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागबाट आवश्यक प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ।
 • नेपालको नोटरी पव्लिकबाट प्रमाणित भएका कागजातहरु यस राजदूतावासवाट प्रमाणीकरण हुनेछैन।
 • निवेदन र कागजात ठिक भएमा/थप पुष्टि गर्न आवश्यक नदेखिएमा राजदूतावासबाट सोहि दिन यो सेवा पाइनेछ।
 • नेपाल सरकारबाट जारी भएका कागजातहरुको प्रमाणीकरण वा प्रमाणीकरण सम्बन्धी अन्य सेवाहरु सम्बन्धमा देहायका कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछः

(क) कागजात प्रमाणिकरण सम्बन्धी अनुरोध र संक्षिप्त व्यहोरा सहित निवेदन ।

(ख) प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने कागजातको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति।

(ग) निवेदकको राहदानीको सक्कल तथा प्रतिलिपि १ प्रति।

(घ) आवश्यक सेवा शुल्क।

 • प्रमाणीकरण दस्तुर:
क्र.सं. कन्सुलर सेवा प्रमाणीकरण दस्तुर(प्रति कागजात अमेरिकी डलरमा)
1 मञ्जुरीनामा, जमानतपत्र, रोजगार सम्झौता, सेवा सम्झौता वा यस्तै प्रकारका श्रम सम्बन्धी सेवाहरू, विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, नाता प्रमाणित, नागरिकता र लाइसेन्स, वैवाहिक अवस्थाको प्रमाणपत्र, जन्म दर्ता/मृत्यू दर्ता/सम्बन्ध विच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र, सबै प्रकारका निवेदन, जो जससँग सम्बन्धित छ वा अन्य यस्तै प्रकारका कागजातहरू। 40
2 शैक्षिक प्रमाणपत्र एवं अध्ययन प्रयोजनका लागि विद्यार्थीहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न कागजातहरू। 5
3 बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जारी भएका कागजात प्रतिलिपि प्रमाणीकरण वा बसाईँसराई वा प्रहरी प्रतिवेदन वा चिकित्सकको प्रमाणपत्र, एफिडेभिट, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र वा यस्तै प्रकारका अन्य कागजातहरू। 50

मागपत्र प्रमाणीकरण (Demand Attestation)

Nepali Workers Demand Documentation:

The companies of Sri Lanka and Maldives  who have valid approvals from concerned authorities of the respective Government for recruiting foreign workers can contact the embassy for attestation of workers demand documents.

Required Documents for attestation of Recruitment Documents in Sri Lanka and Maldives are:

 1. Demand Letter .
 2. Guarantee Letter by Employment Company to the Department of Foreign Employment assuring the recruited Nepali workers will not be send to third country within the contract period.
 3. Employment contract with contract provisions between Employment Company and the prospective workers.
 4. Power of Attorney given by Employment Company to Recruitment (Manpower) Agency in Nepal for recruitment of workers mentioned in the demand letter.
 5. Service Agreement between Employment Company and Recruitment Agency of Nepal.

Additional requirements:

 • Company Registration Certificate of Employment Agency and Recruitment Agency and renewal certificate showing their validity is also required.
 • Other Supporting documents may be asked by the Embassy as required.
 • The embassy may need to visit the company’s premises as a part of the review process of the demand document and to physically assess occupational safety and health condition of living quarters and overall security for the workers.

Revenue Structure:

S.N. Number of Workers Attestation Fee for one set of Demand Documents(in US Dollar) Remarks
1. 1-25 250 If the demand letter has to be amended (per document 100$).
2. 26-100 300
3. 101 & more 350